ประวัติความเป็นมาคณะครุศาสตร์


  1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

           ที่ตั้งคณะครุศาสตร์

ปัจจุบัน คณะครุศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 โทรศัพท์ (044)255322 ต่อ 1101 โทรสาร (044) 255322
เว็บไซด์ http://www.edu.nrru.ac.th     มีอาคารทั้งสิ้น 5 หลัง สื่อการสอน จำนวน 397 รายการ และห้องปฏิบัติการ ห้องกิจกรรม
ห้องประชุม จำนวน 39 ห้อง รายละเอียดของแต่ละประเภทมีดังนี้

  1. อาคารหมายเลข 17        ที่ตั้งสำนักงานคณะ
  2. อาคารหมายเลข 8         ที่ตั้งโปรแกรมวิชาพลศึกษา
  3. อาคารหมายเลข 48       ที่ตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  4. อาคารหมายเลข 18        ที่ตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ

 

       ประวัติความเป็นมา

คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการตามพันธกิจในฐานะเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาโดยมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานมากว่า 90 ปี  คณะครุศาสตร์ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2457 ที่โรงเรียนตัวอย่างจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนประจำมณฑลนครราชสีมา เมื่อ พ.ศ.  2461  โดยรับนักเรียนที่สำเร็จ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  3  มาเรียนต่ออีก 2 ปี สำเร็จแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรครูมูลสามัญ (ป.)

จากหมวดวิชาการศึกษาทำหน้าที่สอนวิชาการศึกษาตามหลักสูตรการผลิตครูถึงปี พ.ศ.2498วิทยาลัยครูได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา(ป.กศ.)ขึ้น ต่อมาถึง พ.ศ. 2502 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.  ชั้นสูง)

ปี  พ.ศ.  2511 ได้เริ่มผลิตครูระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษานอกเวลา และ พ.ศ. 2515 เริ่มผลิตครูระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงนอกเวลา

ปี พ.ศ. 2517 ได้เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.)  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  เป็นหลักสูตร 2 ปีหลัง ต่อมาหมวดวิชาการศึกษาได้รับการยกระดับขึ้นเป็นคณะวิชาครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2518 และได้ขยายการผลิตครูระดับปริญญาตรีสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทั้งหลักสูตร 2 ปี และ  4  ปี

วันที่  24 มกราคม 2538 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะครุศาสตร์

วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏ”

ปี พ.ศ. 2541 ได้เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (คม.) ขึ้นในสาขาวิชา การบริหารการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ

ปี พ.ศ. 2542 ได้เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (คม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีและ สื่อสารการศึกษา

ปี พ.ศ. 2545 ได้เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (คม.) 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนและสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

ปี พ.ศ. 2547 เปลี่ยนจากสถาบันราชภัฏนครราชสีมา เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2547

ปี พ.ศ. 2549 ได้เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คด.)  สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (คม.)  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา

ปี พ.ศ.2550 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.)จากหลักสูตรชุดวิชาเป็หลักสูตรรายวิชา จำนวน  15   หลักสูตร

ปี พ.ศ. 2551 ได้เปิดสอนหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คม.) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการศึกษา

ปี พ.ศ. 2554  ได้ปรับปรุงหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เข้าตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)

ปี พ.ศ. 2555  ได้ปรับปรุงหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เข้าตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) จำนวน 26 หลักสูตร

ปี พ.ศ.2556 ได้พัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการสอน  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและอนุมัติให้เปิดรับนักศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 โดยหลักสูตรได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  ทั้งนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการให้การรับรองจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ปี พ.ศ.2557 ได้เปิดสอนนักศึกษาปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู

ปี พ.ศ.2558 หลักสูตรการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรแบบอิงสมรรถนะ

ปี พ.ศ.2559 หลักสูตรปริญญาโทสาขาการศึกษาพิเศษ  และสาขาจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว  อยู่ระหว่างการดำเนินการขอปิดหลักสูตร

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *