ชาวพุทธ-ทูต 9 ประเทศ พร้อม 16 จังหวัดติดอาเซียน ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา


เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 29 พฤษภาคม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็น ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียน พร้อมด้วยคณะทูตานุทูต 9 ประเทศ ที่นับถือ พระพุทธศาสนา โดยมีนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมเขตพระนคร สภาวัฒนธรรมเขตปทุมวัน องค์กรทาง พระพุทธศาสนา และประชําชน เนื่อง ในวันวิสาขบู ประจําปี 2561 ณ วัดพระเซ์ตุพนวิมลมังคลาราม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร

นายวีระกล่าวว่า วันวิสาขบูชา หรือวิสาขปุรณมีบูชํา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 เป็นหนึ่งในวันที่มีความ สําคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะมีถึง 3 เหตุการณ์สําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับองค์ศาสดา ได้แก่ วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้มีมติรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสําคัญสากลของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2542 ดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาจึงได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2561 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในวัน ที่ 29 พฤษภาคม ตรงกับวันวิสาขบูชากรมการศาสนาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียน โดยเชิญ ทูตานุทูตจากประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา 9 ประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ประเทศกัมพูข้า ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอินเดีย ประเทศเวียดนาม ประเทศศรีลังกา ประเทศภูฏาน ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาขนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อถวายเป็นพุทธบูฆ่า และส่ง เสริมให้พุทธศาสนิกข์นได้น้อมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศที่มีประชาชนนับถือพระพุทธศาสนา และเพื่อให้ทุกภาคส่วน ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *